S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy Beleid

PRIVACY VERKLARING SPORTVERENIGING OMMOORD

Dit is een privacyverklaring van de voetbalvereniging S.V. Ommoord, gevestigd te Rotterdam aan het Heidekruid 5 (postcode 3068 RT) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341648 (hierna te noemen: [“SVO”]). Deze privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens SVO verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit document voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit document, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: SECRETARIS@SVOMMOORD.NL

1 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 SVO verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. Een (oud-) lid van SVO bent in de ruimste zin van het woord;
 2. Functionaris bent bij een sportvereniging in het werkgebied van SVO;
 3. Functionaris bent bij een organisatie in het netwerk van SVO;
 4. Zich inschrijft voor een evenement en/of bijeenkomst (mede-) georganiseerd door SVO;
 5. Als deelnemer, wettelijk vertegenwoordiger van een deelnemer en/of functionaris betrokken bent bij een project en/of activiteit (mede-) georganiseerd door SVO;
 6. Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van SVO;
 7. Via het contactformulier contact met ons opneemt
 8. De Website van SVO bezoekt

1.2 SVO verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 1. NAW: (Voor)naam, achternaam, Adres, Woonplaats
 2. Telefoonnummer, emailadres
 3. Foto, video
 4. Functie, organisatie
 5. Gegevens over afspraken, hulpvragen, adviestrajecten
 6. Lid informatie (geboortedatum, ICE-nummer, rekeningnummer, kopie ID, Burgerservicenummer, nationaliteit, burgerlijke staat, Verklaring omtrent het Gedrag)
 7. Projectinformatie (geslacht, geboortedatum, school, leerjaar, start- en einddatum, rekeningnummer, aanwezigheid, gedrag, Burgerservicenummer, Verklaring omtrent het Gedrag)*
 8. Gegevens over activiteiten op onze website

1.3 SVO kan deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. Contact op te nemen en/of te onderhouden;
 2. Projecten en inzet van SVO uit te voeren en te monitoren;
 3. Beeldmateriaal in te zetten voor communicatie uitingen;
 4. Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen en bijeenkomsten te verzenden;
 5. Aan subsidievoorwaarden van de gemeente Rotterdam te voldoen;
 1. De persoons- en financiële administratie te kunnen bijhouden;
 2. De website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

1.4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of leden van onze vereniging. Informatie die wij op onze

team pagina’s beschikbaar stellen is algemeen van aard en afkomstig uit het leden bestand van de KNVB. Voor gebruik van algemene aard kunnen leden deze informatie zelf (laten) afschermen.

We kunnen echter niet controleren of dit op de juiste gronden gebeurt en wat bezoekers van onze website met deze informatie doen. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er echter van overtuigd bent dat wij desondanks zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld of verspreiden over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@svommoord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

1.4.1 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SVO verwerkt jouw persoonsgegevens op onze website voornamelijk met als doel om algemene informatie te verschaffen over team samenstelling, of om je bereikbaar te maken voor leden en derden in de rol die je bij de vereniging vervult.

1.4.2 Geautomatiseerde besluitvorming

SVO neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen van informatie geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of

-systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van SV Ommoord) tussen zit. SVO gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen

 • Sportlink met als doel om onze leden te registreren bij de voetbalbond en ze deel te kunnen laten nemen aan de verenigingsactiviteiten. ( Vallend onder separate privacy reglementen KNVB )
 • ClubCollect met als doel het factureren en innen van contributie en opgelegde boetes
 • Facebook met als doel om actuele informatie te delen met betrekking tot de ( Vallend onder separate privacy reglementen Facebook )
 • Twitter met als doel om actuele informatie te delen met betrekking tot de verenigingsactiviteiten. ( Vallend onder separate privacy reglementen Twitter )
 • SV Ommoord website met als doel om algemene informatie te verschaffen over de vereniging, haar beleid, de organisatie en de voetbal ( Vallend onder dit privacy reglement )
 • LinkedIn

1.5 Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

2  INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met leden van het Dagelijks Bestuur (Team Algemeen)

(voorzitter, penningmeester, secretaris) via penningmeester@svommoord.nl of secretaris@svommoord.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop SVO persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die SVO met betrekking tot u verwerken;
 4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door

2.2 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SVO bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Een en ander betekent voor onze website dat de gegevens bewaard en gepubliceerd blijven zolang het lidmaatschap van kracht is. Bewaartermijnen voor deze gegevens zijn opgenomen in de privacy reglementen van de KNVB.

2.3 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SVO en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@svommoord.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)

zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

2.3.1 Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

2.4 Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen

3 BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 • SVO zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
 • SVO zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SVO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 • Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via secretaris@svommoord.nl

4 VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5 WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.