S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Spelregels: Alcohol-en drugsbeleid

ALCOHOL&DRUGSBESTUURSREGLEMENT

“ALCOHOL & DRUGS IN SPORTKANTINE”

 

S.V. Ommoord vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk. Dit kan alleen als er regels zijn die nageleefd worden.

 

Dit reglement is bedoeld om:

 

 • bij te dragen aan een gezond en veilig klimaat op en rond de sportvereniging
 • bij te dragen aan gezondheid en talentontwikkeling
 • te zorgen voor een klimaat waarin jeugdleden optimaal kunnen sporten en de hoogst mogelijke resultaten behalen die gezien hun potentie verwacht mogen worden;
 • te zorgen voor een (goede)/ positieve en veilige sfeer op en rond de sportvereniging.

“Simpel gezegd: Alcohol en druggebruik en sporten gaan niet samen”

 

In overweging nemende dat:

 

 • sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholbestuursreglement;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen;
 • in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
 • het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging.                                                                            

 

Model bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. Alcoholhoudende dranken:

            Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

            Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

 1. Sociale Hygiëne:

In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.  

 1. Leidinggevenden:

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine.

 1. Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger die de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

 

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 3. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 4. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die zichtbaar onder invloed zijn.
 5. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
 6. In de kantine, bestuurskamer, kleedkamers en overige ruimtes van de accommodatie geldt een algemeen rookverbod. Het roken op het terras is binnen een straal van 2 meter van de toegangen tot de kantine verboden.

Artikel 3    Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de

Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.

 1. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
 2. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

 

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

 Artikel 4 Aanwezigheid

Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholschenken heeft gevolgd.

 

Artikel 5 Huis- en gedragsregels

 1. Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder 18 jaar. Onder de 25 jaar? Laat je legitimatie zien. De barvrijwilliger kan (ten allen tijde) naar ID vragen en mag/moet weigeren om te schenken als aan de vraag om te legitimeren niet wordt voldaan.
 2. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) op het complex.
 3. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 4. Er wordt geen alcohol geschonken aan:

          – Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;

          – Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

 1. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd en zal er eventueel samen gekeken worden naar een alternatief voor vervoer.
 2. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 3. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
 4. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 5. Bij kinderactiviteiten in de kantine wordt er geen alcohol geschonken.
 6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
 7. Het gebruik, bezit en verhandelen van soft- en harddrugs op het complex is ten strengste verboden.
 8. De instructies van de kantinemedewerkers van dienst dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 9. Er mogen geen andere mensen achter de bar/in de keuken komen dan bestuursleden of kantinemedewerkers van dienst.
 10. Binnen S.V. Ommoord behandelen wie iedereen met respect.
 11. Verdere handhaving en sanctiebeleid van deze huis- en gedragsregels staat beschreven in artikel 9

 

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
 • maandag   vanaf     17:30 uur  tot  22:00 uur
 • Dinsdag    vanaf     17:30 uur  tot  22:30 uur
 • Woensdag     vanaf     17:30 uur  tot  22:00 uur
 • Donderdag    vanaf     17:30 uur  tot  01:00  uur
 • Vrijdag   gesloten
 • Zaterdag   vanaf     07:30 uur  tot  19:00  uur
 • Zondag    vanaf     10:00 uur  tot  19:00  uur

          e.e.a. afhankelijk van wedstrijden, trainingen en clubactiviteiten

 1. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken:
 • maandag vanaf     17:30 uur  tot  22:00 uur
 • Dinsdag vanaf     17:30 uur  tot  22:30 uur
 • Woensdag vanaf     17:30 uur  tot  22:00 uur
 • Donderdag vanaf     17:30 uur  tot  01:00  uur
 • Vrijdag  gesloten
 • Zaterdag  vanaf     12:00 uur  tot  19:00  uur
 • Zondag  vanaf     12:00 uur  tot  19:00  uur

e.e.a. afhankelijk van wedstrijden, trainingen en clubactiviteiten

Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholschenken voor   barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers:

– zijn tenminste 18 jaar oud;

– zijn in het bezit van een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken;

– staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;

– hebben aanvullend een training barvrijwilligers via SportCode gevolgd (optioneel), en

– zijn betrokken bij S.V. Ommoord, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

 

Artikel 8 Voorlichting en preventie

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommercie bepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.                                                
 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik
 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken (Stiva).( stichting verantwoord alcohol gebruik)

Artikel 9    Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 3. Iedereen kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.
 4. De gemeente controleert vanaf januari 2013 de sportvereniging op het naleven van de Drank- en Horecawet. Voorheen werd dit gedaan door de overheid. Consequentie van het niet naleven kunnen zijn; geldboetes of (tijdelijk) verlies van de drank vergunning.
 5. Bij het overtreden van de huisregels (artikel 5) zal de leiding/bestuur in gesprek gaan met desbetreffende. Er wordt afhankelijk van de ernst van de overtreding een waarschuwing gegeven. En zo nodig een gepaste sanctie opleggen. De leiding/bestuur kan ook kiezen voor directe verwijdering van het sportcomplex.
 6. Bij sancties kan gedacht worden aan het uitvoeren van vrijwillige werkzaamheden binnen de vereniging, bijv. ondersteunen tijdens training, opruimen of schoonmaken.
 7. De verantwoordelijkheid voor het volledig volbrengen/uitvoeren van de sanctie ligt bij de leiding/bestuur die de sanctie heeft opgelegd.
 8. Bij vermoedens, kan leiding/bestuur een controle doen op zelf meegebrachte alcohol consumpties in de kleedkamers.
 9. V. Ommoord heeft de mogelijkheid om politie in te schakelen en aangifte te doen. Bij bepaalde incidenten wordt dit aanbevolen, zoals bij dealen en agressie incidenten. S.V. Ommoord zal bij constatering van strafbare feiten zoals dealen, agressie en geweld de politie inschakelen en aangifte doen.
 10. Het bestuur en de barvrijwilliger heeft het recht om melding te doen bij de politie als een lid/bezoeker onder invloed wil/gaat deelnemen aan het verkeer.
 11. Als de persoon die de sanctie opgelegd heeft gekregen niet meewerkt en weigert de sanctie te volbrengen, dan heeft het bestuur de mogelijkheid om diegene te verwijderen van het complex.

 

Paragraaf 3    Paracommercie bepalingen

Artikel 10       Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
 1. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 2. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend volgens de para commerciële Drank-en Horecawetvergunning.
 3. Overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.
 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de

           inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden             gesteld. 

6.        Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

 

Bijlage 1

Aanvulling reglement op gebruik van tabak, medicatie, cannabis, energiedrank en overige drugs

 

Begripsbepaling

 

 1. Roken:

hieronder verstaan we het gebruik van tabak, zoals sigaretten, e-sigaretten en shag.

 

 1. Cannabis:

Hieronder verstaan we cannabis of cannabisproducten, zoals hasj en wiet.

 

 1. Medicijnen:

Hieronder verstaan we (al dan niet) op recept verkregen geneesmiddelen.

 

 1. Energiedrank:

Hieronder verstaan we alle dranken waarin opwekkende stoffen zoals guarana, cafeïne en/of taurine is verwerkt. Hieronder vallen niet AA-drink en Aquarius en sportdranken. Koffie wordt toegestaan.

 

 1. Overige drugs:

Hieronder verstaan we alle andere (niet onder a t/m d beschreven) middelen die de hersenen en/of gedrag kunnen beïnvloeden en verslavend werken (Zoals bijvoorbeeld: Cocaïne, Speed, XTC, Speed, Paddenstoelen, LSD,                       

 1. Dealen:

Hieronder verstaan we het betrokken zijn bij de verspreiding van drugs (en alcohol en medicijnen) door al dan niet gratis verstrekken, verkopen, kopen, vervoeren en afleveren van drugs.

Regels en afspraken

a) Roken

In de kantine wordt niet gerookt. Onze kantine is een openbaar gebouw, volgens de wet mag daar niet gerookt worden. De jeugdleiding en trainers hebben hierin een voorbeeldfunctie naar de jeugdleden toe. Roken zorgt voor verminderde sportprestaties en gaat dus niet samen met sport. Het is wenselijk om het gebruik van tabak door ouders, leden en vrijwilligers buiten het zicht van de jeugd te doen, op de speciaal daarvoor aangewezen plekken. Personen die bovengenoemde regel overtreden, zullen door het bestuur worden aangesproken.

 

b) Cannabis

Het gebruik van cannabis op het sportcomplex is niet toegestaan, het is tevens niet toegestaan onder invloed te zijn van cannabis, of cannabis (-producten) in het bezit te hebben, te gebruiken, te verspreiden, verhandelen of verwerken. Het gebruik van cannabis vermindert de sportprestatie en gaat dus niet samen met sport. Dealen in cannabis heeft invloed op de veiligheid van de leden. Leden, jeugdleden, vrijwilligers, trainers en leiding die de regels overtreden worden hierop aangesproken en verzocht en sportcomplex te verlaten. Verdere sancties worden ingevuld door het bestuur.

 

c) Medicijnen

De trainer is op de hoogte van (wijzigingen in) medicijngebruik van het jeugdlid. Het gebruik van bepaalde medicijnen kan het reactie- en concentratievermogen beïnvloeden. Dit kan risico’s met zich meebrengen bij het uitvoeren van bepaalde taken en sporten. In geval van twijfel of er nog sprake is van een veilige en werkbare situatie, gaat de trainer in gesprek met de jeugdlid en neemt contact op met ouders. Als de jeugdlid merkt dat er door medicijngebruik een veiligheidsrisico ontstaat, meldt hij of zij dit bij de trainer. De trainer neemt contact op met ouders.

 

d) Energiedrank

S.V. Ommoord ontmoedigt het gebruik van energydranken en er wordt daarom ook geen energiedrank verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Het drinken van energiedrank kan leiden tot rusteloosheid en vermoeidheid (bij uitwerking van de werkzame stoffen). Dit komt de sportprestaties niet ten goede. Voldoende voeding en nachtrust zorgt voor een natuurlijke bron van energie.

 

e) Overige drugs

Op het complex, feesten, sportreizen en andere jeugdlid-activiteiten is het niet toegestaan overige drugs in bezit te hebben, te gebruiken of onder invloed van te zijn. Bezit, verhandelen en gebruik van deze stoffen zijn volgens de wet verboden. Daarnaast kan iemand die drugs heeft gebruikt, niet goed leren of sporten. Door gebruik van drugs wordt de kans op blessures en agressie vergroot Bij het signaleren of vermoeden van drugs gebruik volgt er een gesprek met bestuur. De

persoon kan direct verwijderd worden van het sportcomplex. Ook zijn er afspraken met de wijkagent bij het vinden van drugs.

 

f) Alcohol

Gebruik van alcohol vergroot de kans op sportblessures en agressie.

 

g) Dealen

Dealen is niet toegestaan in en rond het sportcomplex. Dealen is niet toegestaan tijdens feesten, sportreizen en andere (jeugdlid)-activiteiten. Wie op het sportcomplex dealt, pleegt een strafbaar feit en brengt S.V. Ommoord en het veilige sportklimaat ernstige schade toe. In het geval er een vermoeden bestaat dat iemand dealt wordt altijd de politie ingeschakeld. Er zijn afspraken met de wijkagent over handhaving bij dealen op het complex. Als sprake is van een dealend jeugdlid, maakt S.V. Ommoord dit bekend aan de jeugdleden en verwijst jeugdleden rondom de dealer naar de IVV deskundige voor consultatie en zo nodig begeleiding.

 

Handhaving en sancties

 

zie alcoholbestuursreglement artikel 9.