S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Spelregels: Gedragsregels

Gedragsregels

Binnen onze voetbalvereniging zijn gedragsregels vastgesteld waar ieder lid zich aan dient te houden. De gedragsregels vinden hun oorsprong in het statuut normen & waarden zoals opgenomen in het huishoudelijke reglement en de statuten van onze voetbalvereniging. Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in onze vereniging: een ieder moet inrichten luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden voor zover het onze leden betreft vastgelegd in het gedragsreglement, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen.

De gedragsregels zijn per doelgroep uitgesplitst en volgen hieronder:

Algemeen:

 • Respecteer je sport en wie er mee er mee bezig zijn.
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal en verbaal) geweld bij sport.
 • Een lid van S.V. Ommoord heeft respect voor andermans eigendommen. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
 • Vanaf 1 juli 2008 mag er bij wet in sportkantines niet meer worden gerookt. Dit geldt ook voor de kleedkamers. Tevens is het spelers en begeleiders van teams niet toegestaan om op het speelveld tijdens wedstrijden én trainingen te roken. De gedachte hierachter is dat de KNVB van mening is dat ook op het veld sport en roken niet samengaan.
 • Het nuttigen van in het clubhuis aangeschafte dranken op het sportcomplex is verboden buiten het clubhuis en het terras, laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.
 • Wij schenken geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Onder de 25 jaar? Laat je legitimatie zien. De barvrijwilliger kan (te allen tijde) naar ID vragen en mag/moet weigeren om te schenken als aan de vraag om te legitimeren niet wordt voldaan.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras. Dus ook niet in de kleedkamers.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders en, of trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die fungeren als chauffeurs bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte consumptiegoederen op het sportcomplex is niet toegestaan. (Bestuursbesluit 15-09-2011)
 • Een lid van S.V. Ommoord dient zicht te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding(en). De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/ of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 • Een lid van S.V. Ommoord is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Hij/Zij zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of een of meerdere van haar leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de verenigingsstatuten, zich dienen te verantwoorden.

Spelers:

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal en/of agressieve gebaren en woorden.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 • Bedank na een wedstrijd de scheidrechter voor zijn leiding.
 • Bedank na de wedstrijd de tegenstander (handje geven).
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend, al deze mensen steken daar veel vrije tijd in.
 • Kun je een keer niet spelen of trainen zorg dan dat het contactpersoon van je team ( je leider of trainer) daarvan tijdig op de hoogte is en meld je persoonlijk bij hem af.
 • Zorg dat je op de afgesproken tijd aanwezig bent en dat je clubtenue voor en tijdens de wedstrijd tiptop in orde en compleet is.
 • Tracht je ouders bij de sport te betrekken en enthousiast te maken.
 • Douche na afloop van de wedstrijd en de training. Houd de kleedkamer niet onnodig lang bezet
 • Niet met voetbalschoenen de commissiekamer, bestuurskamer of kantine betreden.
 • Oudere spelers: Zorg ervoor dat je de vrijwilligersdienst bij toerbeurt vervult.

 

Ouders en Verzorgers:

 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te neme aan een sport.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Leer uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 • Val een beslissing van een scheidrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteit door de jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
 • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw kind.
 • Laat het coachen tijdens de wedstrijd over aan de trainer of leider.
 • Wilt u echt met voetbal bezig zijn neemt dan contact op met het bestuur van de vereniging of volg een cursus begeleider/spelleider of trainer bij de K.N.V.B.
 • Besef dat vervoer tijdens deze uitwedstrijden niet vanzelfsprekend is. Ook u bent verantwoordelijk voor het vervoer tijdens deze uitwedstrijden en wanneer u mee gaat heeft uw kinds team gelijk supporters. Meld uw afwezigheid bij een uitwedstrijd altijd tijdig zodat de trainer/leider niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.
 • Laat uw kind na een wedstrijd of training douchen.
 • Zorg ervoor dat de vrijwilligersdienst (kantinedienst) bij toerbeurt door ouders wordt verzorgd.


Scheidsrechters/Officials:

 • Pas de regels toe, rekening houdend met het niveau van de spelers.
 • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul”play als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel handhaaft.
 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van jongeren.
 • Zie er op toe dat toeschouwers achter de afrastering staan.

  

Toeschouwers:

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn sporters mini profsporters.
 • Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en beledigingen of belagen van spelers, trainers, scheidrechters en Officials.
 • Geef applaus bij goed spel van eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.
 • Toon respect voor tegenstanders en wedstrijdleiding. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak een kind nooit belangrijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of demonstratie.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 • Moedig de jongeren altijd aan om zich aan het spel -en wedstrijdbepalingen te houden.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Blijf achter de afrastering en blijf buiten het speelveld.